Cvičení Voda 2017

4. října 2017

Ve dnech 25. – 26. 9. proběhlo v Ústí nad Labem – Neštěmicích cvičení „Voda 2017“.

Hlavním cílem cvičení bylo prověření systému nouzového zásobování pitnou vodou při řešení krizové situace „narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu“, která může vzniknout např. v důsledku kontaminace povrchových zdrojů pitné vody – při povodních velkého rozsahu, dlouhodobém suchu apod.

Organizátory cvičení byli Ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení a Krajský úřad Ústeckého kraje, který zajišťoval pro akci potřebné prostory a zázemí. Spolu s organizátory se na cvičení podíleli rovněž pracovníci firem Vodohospodářské inženýrské služby a.s., zajišťující pro SSHR součinnost při ochraňování pohotovostních zásob a společnosti AQUACON, která pro potřeby MZe a SSHR zajišťuje technickou a technologickou podporu mobilních úpraven vody.

V rámci cvičení byly do prostor starého přístavu v Ústí nad Labem – Neštěmicích dopraveny 2 kontejnerizované úpravny pitné vody VIWA 5 HLS a s jejichž využitím byly trénovány postupy a činnosti související s nouzovým zásobováním pitnou vodou.

VIWA 5 HLS je úpravna vody instalovaná v kontejneru, sloužící k výrobě pitné vody v kvalitě požadované vyhláškou MZ České republiky č. 252 Sb. ze dne 22.4. 2004, která stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, vyhláškou MZ České republiky č. 187 ze dne 4.5. 2005, kterou se mění vyhláška 252/2004 Sb. a podle směrnice WHO 2004 pro kvalitu pitné vody („Guidelines for Drinking Water Quality“). Zdrojem pro výrobu pitné vody může být jak voda povrchová (vodní tok, vodní nádrž, rybník, jezero), tak i podzemní - vrt, studna. Při cvičení byla zdrojem surové vody řeka Labe.

V rámci cvičení bylo provedeno seznámení a zaškolení členů jednotek dobrovolných hasičů a vybraných zástupců společnosti Severočeské vodovody a kanalizace pro práci s VIWA 5 HLS a jejím ovládáním.

Následující den pak proběhly na místě odborné prezentace k problematice systému nouzového zásobování pitnou vodou a praktická ukázka cvičení na břehu řeky Labe.

Organizátoři rovněž představili i další techniku z pohotovostních zásob MZe pro nouzové zásobování pitnou vodou (nosič kontejnerů Avia, autocisterna na pitnou vodu Renault a kontejnerová elektrocentrála).